ایجاد محبوبیت و نفوذ در خانواده و اجتماع با استفاده از نیروی سحرآمیز کلام.